Czarna Perła, Stronie Śląskie
Kamery online
Stronie Slaskie
17°C
Czarna Perła, Stronie Śląskie
Tło bannera

Regulamin

Data przyjazdu
20 wrzesień 2020
Data wyjazdu
21 wrzesień 2020

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU PRZEZ GOŚCIA

Oznaczenie terminów:

Aparthotel Czarna Perła – jeden z obiektów Czarna Góra Resort mieszczący się w miejscowości Sienna, u podnóża Czarnej Góry wraz z restauracją hotelową i  Lobby Barem.

Gość- osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Aparthotelu Czarna Perła.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Aparthotelu Czarna Perła, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu Czarna Perła i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonywanie rezerwacji, zapłaty opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu Czarna Perła w miejscowości Sienna.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym apartamencie, a także możliwy do wglądu w Recepcji.
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

§ 2 REZERWACJA

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Gość powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, w tym online, telefonicznie lub osobiście w Recepcji Aparthotelu Czarna Perła.
 3. Gość po dokonaniu rezerwacji apartamentu online lub drogą mailową, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz potwierdzenie dokonania rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji oznacza zawiązanie umowy najmu.
 4. W przypadku, gdy Gość dokonuje rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie rezerwacji otrzyma na podany przez siebie adres e-mail w postaci formularza będącego potwierdzeniem rezerwacji, a zawierającego następujące informacje: miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności. Potwierdzenie dokonania rezerwacji oznacza związanie umowy najmu.
 5. Rezerwacji apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 6. Gość nie może przekazywać apartamentu ani udostępniać go bez zgody Recepcji innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Osoby nie będące Gośćmi Aparthotelu Czarna Perła mogą przebywać gościnnie w apartamencie hotelowym  Gościa za zgodą Recepcji. Osoby te mogą korzystać z wybranych atrakcji oferowanych przez Aparthotel Czarna Perła po uiszczeniu stosownej opłaty ustalonej w indywidualnych regulaminach, lub wedle ustaleń Recepcji.
 8. Aparthotel Czarna Perła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, w tym odwołania jego rezerwacji, w wypadku gdy podczas poprzedniego pobytu zarówno Gość Aparthotelu Czarna Perła, jak i jego osoby towarzyszące oraz odwiedzające rażąco naruszyły Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w Aparthotelu Czarna Perła.

§ 3 OPŁATY ZA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty za wynajem apartamentu na pobyt jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług oraz obejmuje opłatę za pobyt w apartamencie liczby osób ustalonej w umowie wraz ze zwykłym zakresem usług około hotelarskich będących częścią pobytu. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w umowie w szczególności opłata miejscowa i/lub klimatyczna.
 3. Umowa najmu nie obejmuje sprzątania nie ujętego w harmonogramie hotelu, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego czy pobytu zwierzęcia.
 4. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 2 dni Gość zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek bankowy opłatę rezerwacyjną za wynajem apartamentu w wysokości 30% całości opłaty za pobyt wskazanej w rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji oraz zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej ustalone są oddzielnie w Zasadach i Odwoływania Rezerwacji.
 5. Opłata rezerwacyjna wliczana jest do opłaty za pobyt. Pozostałą część opłaty za pobyt Gość może zapłacić przelewem na rachunek bankowy, kartą płatniczą lub gotówką na miejscu w Recepcji hotelowej w dniu zameldowania.

§ 4 DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00. Ewentualne zmiany rozpoczęcia lub zakończenia pobytu mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń z Aparthotelem Czarna Perła.
 3. Zakończenie pobytu następuje o godz. 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11:00 lub innej ustalonej z Aparthotelem Czarna Perła. Gość jest zobowiązany zwrócić karty na Recepcje  Aparthotelu Czarna Perła.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania z Aparthotelu Czarna Perła. Aparthotel Czarna Perła uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 5. W przypadku nie wymeldowania się Gościa do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu, Gość może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości kosztu pobytu za jeden dzień w wynajmowanym apartamencie. Naliczenie tej opłaty nie uprawnia Gościa do pozostania w apartamencie ani nie przedłuża zawartej umowy najmu.
 6. Aparthotel Czarna Perła zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§ 5 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Aparthotel Czarna Perła świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w wyposażeniu po wejściu do apartamentu, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia swoich spostrzeżeń w Recepcji. W innym przypadku zostanie obciążony za straty i szkody.
 4. Aparthotel Czarna Perła ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo podczas pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Aparthotelu Czarna Perła dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy odwiedzających go osób. Kwota obciążenia będzie zależna od kosztów, jakie musi ponieść hotel, aby doprowadzić zniszczone przedmioty do pierwotnego stanu.
 3. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kart do apartamentu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel Czarna Perła może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu Czarna Perła.
 5. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić wodę i sprawdzić czy drzwi są zamknięte oraz mieć staranną pieczę nad kartą do apartamentu.
 6. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie papierosów elektronicznych oraz zażywanie środków odurzających na całym terenie Aparthotelu Czarna Perła jest zabronione. Hotel wskaże miejsca, w których dopuszczalne będzie palenie wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych. Gość nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą stanowiącą równowartość kosztów doprowadzenia apartamentu do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 200 PLN.
 7. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na kartę i staranną pieczę nad kartami.
 8. Za zgubienie karty dostępu do zamka apartamentu pobierana jest opłata 10 PLN.
 9. W przypadku wprowadzenia na teren Aparthotelu Czarna Perła niezgłoszonych zwierząt, zarówno przez Gościa jak i przez osoby odwiedzające Gości Aparthotelu Czarna Perła, Gość może zostać obciążony opłatą stanowiącą równowartość kosztów koniecznych do doprowadzenia apartamentu lub innych pomieszczeń do stanu wyjściowego, nie mniejszą niż 400 PLN za każdy dzień obecności zwierzęcia na terenie Aparthotelu Czarna Perła.
 10. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub opłat Aparthotel Czarna Perła ma prawo pobrać od Gościa kaucje w wysokości dwudniowej opłaty za pobyt w apartamencie w czasie dokonywania odbioru apartamentu  przez Goscia. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa, w momencie zdania kluczy do apartamentu.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Aparthotel Czarna Perła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt zaparkowane na naziemnym parkingu. Aparthotel Czarna Perła dysponuje parkingiem ogólnodostępnym należącym do Ośrodka Czarna Góra Resort.
 2. Aparthotel Czarna Perła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę sprzętu narciarskiego oraz innych pozostawionych rzeczy w narciarni  hotelowej.

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych we Wrocławiu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin. Otwarte artykuły spożywcze oraz leki zostaną niezwłocznie zutylizowane po wyjeździe Gościa.

§ 9 CISZA NOCNA

 1. W Aparthotelu Czarna Perła obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do godz. 07:00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów za pobyt.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do recepcji Aparthotelu Czarna Góra. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. Jeżeli Aparthotel Czarna Perła nie uznał reklamacji Gościa, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Gość powinien zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

§ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W apartamentach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się używania w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolna dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach hotelowych i ich wyposażeniu.
 4. Oferta, zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.
Zobacz na mapie
;
Zadzwoń
+48 74 832 20 00
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij